T: 0613331488
E: info@gewichtsconsulentaanhuis.nl

Ingrid Bakker-van Toornburg

Privacyverklaring Gewichtsconsulent aan huis

Gewichtsconsulent aan huis, gevestigd aan Jan van Zutphenstraat 21, 2037 VA Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gewichtsconsulent aan huis
Jan van Zutphenstraat 21
2037 VA Haarlem
Tel. 06 13 33 14 88
www.gewichtsconsulentaanhuis.nl

Ingrid Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewichtsconsulent aan huis. Zij is te bereiken via info@gewichtsconsulentaanhuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulent aan huis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewichtsconsulent aan huis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, buikomtrek)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
G
ewichtsconsulent aan huis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Gewichtsconsulent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewichtsconsulent aan huis maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewichtsconsulent aan huis) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Gewichtsconsulent aan huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gewichtsconsulent aan huis verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gewichtsconsulent aan huis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent aan huis en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gewichtsconsulentaanhuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gewichtsconsulent aan huis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gewichtsconsulent aan huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gewichtsconsulentaanhuis.nl

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die u via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Op de website van Gewichtsconsulent aan huis treft u een aantal links aan naar andere websites. Gewichtsconsulent aan huis draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van deze websites. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de site die u bezoekt. Ook is Gewichtsconsulent aan huis niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Deze privacyverklaring kan door Gewichtsconsulent aan huis aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien u onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 15 mei 2018.